Algemene informatie

Spoedgevallen, crisisdienst en continuïteit zorg

Mijn praktijk heeft geen 24-uurs bereikbaarheidsdienst en ook tijdens kantoortijden ben ik niet altijd direct bereikbaar. Neem in crisissituaties daarom contact op met je huisarts of, buiten kantoortijden, met de huisartsenpost. Zij kunnen je zo nodig in contact brengen met de crisisdienst.

Voor jeugdigen tot 18 jaar kan er in een crisissituatie contact worden opgenomen met Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg (T: 043-6045777).

Voor de continuïteit van de zorg bij (onvoorziene) afwezigheid van de psycholoog zijn afspraken gemaakt met andere zorgverleners.

Afzeggen afspraken

Een gemaakte afspraak kun je minimaal 24 uur van tevoren afzeggen. Als je later afzegt of niet op de afspraak verschijnt, dan breng ik 40 euro in rekening, omdat ik op zo’n korte termijn niet nog iemand anders kan inplannen. Dit kan niet bij je verzekeraar gedeclareerd worden.

Wet- en regelgeving

In de praktijk wordt gewerkt volgens de beroepscode voor Psychologen. De rechten en plichten van hulpverleners en patiënten zijn vastgelegd in wetten zoals de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) de WKKGZ (Wet Klachten Kwaliteit Geschillen Zorg) en de WGBO (Wet op de geneeskundige Behandelovereenkomst). Zaken die zijn opgenomen in deze wetten zijn onder andere de geheimhoudingsplicht, de behandelrelatie, het recht om informatie en rechten omtrent het dossier. Dat betekent onder andere dat je altijd inzage hebt in je dossier als je dat wilt, dat ik geen informatie aan derden (bv huisarts, partner, familie) mag geven zonder je schriftelijke toestemming en dat ik je dossier 20 jaar moeten bewaren nadat je klaar bent met je behandeling. Alleen bij levensbedreigende situaties (voor jezelf of voor derden), mag ik mijn geheimhoudingsplicht doorbreken. Ik zal dit dan ook vooraf met je bespreken. 

Privacy

In de praktijk houden we ons aan de afspraken die voortvloeien uit de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer details zie onderstaand privacystatement.

Klachten

Op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is iedere zorgaanbieder verplicht een klachtenregeling te treffen voor een effectieve en laagdrempelige
opvang en afhandeling van hem betreffende klachten (artikel 13, lid 1 Wkkgz). Hiervoor ben ik aangesloten bij Stichting Klachtenregeling.nl, hierna verder te noemen “SKR”,  een onafhankelijk orgaan dat klachten behandelt die worden ingediend over de geleverde zorg van zorgaanbieders die zijn aangesloten bij SKR. Deze klachtenregeling voldoet aan de gestelde eisen in de Wkkgz en het Uitvoeringsbesluit Wkkgz.

Ben je niet tevreden bent over de geleverde zorg of behandeling? Geef dit dan zo snel mogelijk aan bij mij. Het kan namelijk zijn dat er een misverstand is en ik u waarover ik u meer uitleg kan geven. Maar ook als er echt iets mis is gegaan stel ik het op prijs als je deze bedenkingen uit. We zullen dan samen kijken hoe we de situatie voor jou het beste op kunnen lossen. Daarnaast kan ik hiervan leren en mijn toekomstige zorg verbeteren.

Wilt u het gesprek om de een of andere reden niet aangaan, of is het gesprek niet naar uw tevredenheid verlopen? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van Stichting Klachtenregeling.nl. Zie hiervoor onderstaand stroomschema van de te nemen stappen en de klachtenregeling zelf.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor Psychologiepraktijk voor kind en volwassenen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Disclaimer en copyright

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gerealiseerd maar Psychologiepraktijk voor kind en volwassenen biedt geen garantie dat de informatie volledig, juist of up to date is. Want fouten maken is menselijk. Zie ook onderstaande Disclaimer en copyright.